Jätevesilaitos


Yhtiön viemäriverkosto kuljettaa jätevedet asemakaava-alueelta mukaan lukien Nilonkankaan, Jakkarasaaren ja Kirintövaaran sekä Himmerkin loma-alueen jätevedet Soukkalammen pohjoispäässä olevalle puhdistamolle, josta puhdistetut vedet johdetaan Soukkalammen kautta Soukkalahteen. Puhdistamo on kemiallisella fosforinpoistolla tehostettu bioroottorilaitos, joka on valmistuttuaan vuonna 2000 toiminut lupaehdot täyttäen. Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 4  5 km.

jatevesi1